Men's Championships - AYOP 2008
Nat'l Men Two Baton   Men's Solo   Men's Marching
0-6 Age Group   0-6 Age Group   0-6 Age Group
1st Tyler Lankston IA 1st Tyler Lankston IL 1st Tylerm Lankston IL
2nd     2nd     2nd    
3rd     3rd     3rd    
4th     4th     4th    
5th     5th     5th    
6th     6th     6th    
7th     7th     7th    
8th     8th     8th    
9th     9th     9th    
10th     10th     10th    
7-9 Age Group   7-9 Age Group   7-9 Age Group
1st Bower Sarra PA 1st Bower Sarra PA 1st Bower Sarra  PA
2nd Ryan Yetts NE 2nd Ryan Yetts NE 2nd Andy Piekarski WI
3rd     3rd Troy Kraly IL 3rd    
4th     4th     4th    
5th     5th     5th    
6th     6th     6th    
7th     7th     7th    
8th     8th     8th    
9th     9th     9th    
10th     10th     10th    
10-12 Age Group   10-12 Age Group   10-12 Age Group
1st Conner Rudd VA 1st Konnel Barr OH 1st    
2nd     2nd Conner Rudd VA 2nd    
3rd     3rd     3rd    
4th     4th     4th    
5th     5th     5th    
6th     6th     6th    
7th     7th     7th    
8th     8th     8th    
9th     9th     9th    
10th     10th     10th    
13-15 Age Group   13-15 Age Group   13-15 Age Group
1st Matt Freeman CA 1st Matt Freeman CA 1st Matt Freeman  CA
2nd Christian Rich NE 2nd Christian Rich NE 2nd Richie Terwilliger NY
3rd Rich Terwillinger NY 3rd Steven Bobby PA 3rd AJ Piekarski WI
4th     4th Rickie Tewillinger NY 4th    
5th     5th Michael Montana   5th    
6th     6th     6th    
7th     7th     7th    
8th     8th     8th    
9th     9th     9th    
10th     10th     10th    
16+ Age Group   16+ Age Group   16+ Age Group
1st Donovan Sarr OH 1st Sean Wimberly FL 1st Tylerm Lankston IL
2nd Sean Wimberly FL 2nd Donovan Sarr OH 2nd    
3rd Nathan Maguar MI 3rd Jonathan Burkin OH 3rd    
4th Jonathan Burkin OH 4th Nathan Magyar MI 4th    
5th Jeffery Matiash NY 5th Jeffery Maliash NY 5th    
6th     6th Christopher Cercena NE 6th    
7th     7th     7th    
8th     8th     8th    
9th     9th     9th    
10th     10th     10th